Auteur Archief

Aanzegtermijn uit wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ nu al in arbeidscontract opnemen

De hoogte van de boete die u aan de werknemer verschuldigd bent als u zich niet aan de aanzegtermijn heeft gehouden, is afhankelijk van het aantal dagen dat u te laat bent met het aanzeggen. De boete kan oplopen tot maximaal één maandloon. Het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ bestaat uit drie onderdelen die gefaseerd worden ingevoerd. Per 1 juli 2014 moeten de nieuwe regels voor Flexwerk in werking treden. In dit onderdeel is ook het nieuwe begrip ‘aanzegtermijn’ opgenomen. Voorwaarde is dat het wetsvoorstel tijdig wordt aangenomen. Die kans is groot, omdat in het wetsvoorstel de afspraken zijn vastgelegd uit het sociaal akkoord met de sociale partners van april 2013. De maatregelen treden alleen eerder in werking dan toen is afgesproken. Lees verder Geen Reacties

Laat uw aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 controleren

In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen die in november en december vorig jaar zijn opgelegd, is bijvoorbeeld het tarief in de eerste schijf 5,85% (2013) in plaats van 5,1% (2014) toegepast. Ook is nog geen rekening gehouden met de tijdelijke (alleen in 2014) verlaging van het tarief in box 2 van 25% naar 22% over de eerste € 250.000 winstuitkering. Dat geldt ook voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf (vanaf een belastbaar inkomen van € 56.531) en voor het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. Allemaal maatregelen die op 1 januari 2014 zijn ingegaan. Uit de antwoorden op Kamervragen hierover blijkt dat de Belastingdienst sommige van deze wijzigingen pas volgend jaar gaat repareren. Wilt u volgend jaar niet voor verrassingen komen te staan, doet u er verstandig aan om de voorlopige aanslagen te laten controleren en waar nodig te laten aanpassen. Lees verder Geen Reacties

Tegemoetkomingen voor paarden(op)fokbedrijven en paardenhandelaren

De keuze voor toepassing van de landbouwregeling of de veehandelsregeling hoeft niet altijd voordelig te zijn. U bent weliswaar geen btw verschuldigd, maar u heeft dan ook geen recht op aftrek van btw over de kosten. Laat u bij het bepalen van uw keuze daarom adviseren door een btw-deskundige. De keuzemogelijkheden zijn de uitkomsten van het overleg tussen de Sectorraad Paarden, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst en gelden in ieder geval tot 1 april 2014. Daarna worden de tegemoetkomingen door het ministerie van Financiën heroverwogen. De Sectorraad heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om te zorgen dat de tegemoetkomingen ook na 1 april a.s. blijven gelden. Lees verder Geen Reacties

Vanaf 2014 premiekorting bij indienstneming uitkeringsgerechtigde jongeren

U kunt als werkgever volgend jaar een premiekorting krijgen als u een jongere van 18 tot 27 jaar aanneemt die recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De nieuwe premiekorting geldt alleen voor jongeren die op of na 1 januari 2014, maar vóór 1 januari 2016 bij u in dienst treden voor ten minste 32 uur per week. Bent u van plan een jongere werkloze of bijstandsgerechtigde aan te nemen, wacht daar dan mee tot na 31 december 2013. Dan ligt er een mooie premiekorting van maximaal € 7.000 voor u in het verschiet. Hoelang en hoeveel premiekorting? De premiekorting duurt maximaal 2 jaar. Neemt u op 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde jongere aan, dan krijgt u de korting vanaf 1 juli 2014 gedurende 2 jaar. De korting bedraagt € 1.750 van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Daarna bedraagt de premiekorting € 3.500 per jaar. De korting kan dus in 2 jaar maximaal € 7.000 bedragen. Meer voorwaarden Naast de al genoemde voorwaarden moet u ook aan de volgende eisen voldoen, wilt u kunnen profiteren van de tijdelijke premiekorting voor de indienstneming van jongeren. Zo moet de arbeidsovereenkomst minimaal 6 maanden duren en moet u een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bij uw loonadministratie bewaren. Lees verder Geen Reacties

Voorkom de crisisheffing bij hoge lonen in 2014

Heeft u werknemers in dienst die in 2013 een salaris ontvangen van meer dan € 150.000? Dan is de kans groot dat u als werkgever in 2014 opnieuw over het meerdere boven dit bedrag 16% werkgeversheffing moet betalen. U kunt de extra heffing beperken of voorkomen. Bijvoorbeeld door de bijtelling voor het rijden in de (bestel)auto van de zaak te verlagen of door een (hogere) eigen bijdrage met uw werknemer af te spreken. Ook kunt u een eventuele tantième of bonus uitstellen tot 2014. Hoe wordt omgegaan met correcties achteraf, leest u hierna. Correcties achteraf Loon dat vóór 2013 is genoten en waarover in 2012 belasting is geheven, hoeft u niet mee te rekenen. Positieve correcties van het loon over 2013 die plaatsvinden in 2014 of daarna spelen hierbij geen rol. Als na 2013 blijkt dat het in aanmerking genomen loon lager was (negatieve correctie) kan dat wel gevolgen hebben voor de crisisheffing. Eenmalige extra heffing ook voor de DGA De crisisheffing geldt ook voor de BV met een directeur-grootaandeelhouder (DGA), omdat de BV de werkgever is van de DGA. Bent u DGA, dan zou u uw loon kunnen verlagen. De economische crisis zou een argument voor de verlaging kunnen zijn. Maar wees daarmee voorzichtig, want u moet nog wel blijven voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. Werkt u voor een BV waarin u tenminste een aandelenbelang van 5% heeft, dan moet u in beginsel tenminste € 43.000 loon in aanmerking nemen, tenzij u een lager gebruikelijk loon aannemelijk kunt maken. Samenloop met tegemoetkoming opname levenslooptegoed Maakt een werknemer in 2013 gebruik van de eenmalige tegemoetkoming voor de opname van het levenslooptegoed? In dat geval mag deze buiten beschouwing laten voor de crisisheffing. De werknemer kan het levenslooptegoed eenmalig opnemen met een korting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat op 31 december 2011 bestond. Het meerdere is belast in box 1. De uitbetaling van het tegoed – en daardoor ook de belastingheffing – loopt via u als werkgever. U moet loonheffing inhouden op het levenslooptegoed. U kunt daarbij rekening houden met de opgebouwde levensloopverlofkorting van de werknemer. Lees verder Geen Reacties

Eindheffing bestelauto niet voor de ondernemer

De eindheffingsregeling is een regeling in de loonbelasting en is dus bedoeld voor het privégebruik van werknemers. Als twee of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken, geldt de normale bijtelling voor privégebruik. Omdat het lastig is om per werknemer de kilometers bij te houden, kunt u een eindheffing van € 300 per bestelauto betalen voor het privégebruik. Het privégebruik van u als ondernemer wordt belast in de inkomstenbelasting. U kunt daardoor geen gebruikmaken van de eindheffingsregeling. U kunt uw privégebruik dus niet ‘afkopen’. Lees verder Geen Reacties

Regel verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst

Zit u al in een situatie waarin u geen verbod heeft opgenomen en de werknemer nevenwerkzaamheden verricht die u wilt verbieden, dan is het volgende van belang. De rechter heeft beslist dat u dit alsnog kunt doen, als de nevenarbeid van uw werknemer bijvoorbeeld concurreert met uw bedrijfsactiviteiten of als de nevenarbeid het eigen werk van de werknemer negatief beïnvloedt. Zelfs als u die nevenarbeid enige tijd heeft gedoogd (en hier zelfs materialen voor beschikbaar heeft gesteld), mag u de regels aanscherpen en dit voortaan verbieden. Eenmaal gedogen is dus niet altijd gedogen. Door de rechter te verzoeken om aan het verbod een dwangsom te verbinden, is dit goed afdwingbaar. Lees verder Geen Reacties

Klik hier voor een kennismaking