Auteur Archief

Regel verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst

Zit u al in een situatie waarin u geen verbod heeft opgenomen en de werknemer nevenwerkzaamheden verricht die u wilt verbieden, dan is het volgende van belang. De rechter heeft beslist dat u dit alsnog kunt doen, als de nevenarbeid van uw werknemer bijvoorbeeld concurreert met uw bedrijfsactiviteiten of als de nevenarbeid het eigen werk van de werknemer negatief beïnvloedt. Zelfs als u die nevenarbeid enige tijd heeft gedoogd (en hier zelfs materialen voor beschikbaar heeft gesteld), mag u de regels aanscherpen en dit voortaan verbieden. Eenmaal gedogen is dus niet altijd gedogen. Door de rechter te verzoeken om aan het verbod een dwangsom te verbinden, is dit goed afdwingbaar. Lees verder Geen Reacties

Stort nog maximaal premie op uw tijdelijke oudedagslijfrentepolis

Extra reden om nog dit jaar premie te storten is dat vanaf 2014 de mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken wordt ingeperkt. Nu kan u nog 17% van de premiegrondslag in aftrek brengen, mits u voldoende jaarruimte heeft. In 2014 wordt dit percentage verlaagd tot 15,5%. Ook de jaarruimte zelf wordt verkleind: voor de berekening van de jaarruimte geldt in 2013 nog een pensioenaangroei (factor A) van 7,5, in 2014 wordt de factor A 7,2. In 2014 mag u nog wel – net als dit jaar – fiscaal vriendelijk een lijfrente opbouwen over een maximumpremiegrondslag van € 162.457. Betaalt u nog dit jaar de lijfrentepremie, dan profiteert u nog optimaal van de aftrek in de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Lees verder Geen Reacties

Vanaf 2014 premiekorting bij indienstneming uitkeringsgerechtigde jongeren

Hoelang en hoeveel premiekorting? De premiekorting duurt maximaal 2 jaar. Neemt u op 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde jongere aan, dan krijgt u de korting vanaf 1 juli 2014 gedurende 2 jaar. De korting bedraagt € 1.750 van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Daarna bedraagt de premiekorting € 3.500 per jaar. De korting kan dus in 2 jaar maximaal € 7.000 bedragen. Meer voorwaarden Naast de al genoemde voorwaarden moet u ook aan de volgende eisen voldoen, wilt u kunnen profiteren van de tijdelijke premiekorting voor de indienstneming van jongeren. Zo moet de arbeidsovereenkomst minimaal 6 maanden duren en moet u een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente bij uw loonadministratie bewaren. Lees verder Geen Reacties

Voorkom de crisisheffing bij hoge lonen in 2014

Correcties achteraf Loon dat vóór 2013 is genoten en waarover in 2012 belasting is geheven, hoeft u niet mee te rekenen. Positieve correcties van het loon over 2013 die plaatsvinden in 2014 of daarna spelen hierbij geen rol. Als na 2013 blijkt dat het in aanmerking genomen loon lager was (negatieve correctie) kan dat wel gevolgen hebben voor de crisisheffing. Eenmalige extra heffing ook voor de DGA De crisisheffing geldt ook voor de BV met een directeur-grootaandeelhouder (DGA), omdat de BV de werkgever is van de DGA. Bent u DGA, dan zou u uw loon kunnen verlagen. De economische crisis zou een argument voor de verlaging kunnen zijn. Maar wees daarmee voorzichtig, want u moet nog wel blijven voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. Werkt u voor een BV waarin u tenminste een aandelenbelang van 5% heeft, dan moet u in beginsel tenminste € 43.000 loon in aanmerking nemen, tenzij u een lager gebruikelijk loon aannemelijk kunt maken. Samenloop met tegemoetkoming opname levenslooptegoed Maakt een werknemer in 2013 gebruik van de eenmalige tegemoetkoming voor de opname van het levenslooptegoed? In dat geval mag deze buiten beschouwing laten voor de crisisheffing. De werknemer kan het levenslooptegoed eenmalig opnemen met een korting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat op 31 december 2011 bestond. Het meerdere is belast in box 1. De uitbetaling van het tegoed – en daardoor ook de belastingheffing – loopt via u als werkgever. U moet loonheffing inhouden op het levenslooptegoed. U kunt daarbij rekening houden met de opgebouwde levensloopverlofkorting van de werknemer. Lees verder Geen Reacties

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2013

Minder fiscaal vriendelijk lijfrentesparen Nu kunt u nog 17% van de premiegrondslag in aftrek brengen, mits u voldoende jaarruimte heeft. In 2014 bedraagt dit percentage 15,5%. Ook de jaarruimte wordt verkleind: voor de berekening van de jaarruimte geldt in 2013 nog een pensioenaangroei (factor A) van 7,5, in 2014 van 7,2. In 2014 mag u nog wel net als dit jaar fiscaal vriendelijk een lijfrente opbouwen over een maximumpremiegrondslag van € 162.457. Profiteer nog dit jaar optimaal van de aftrek lijfrentepremie in de jaarruimte of reserveringsruimte. Nog storten op uw tijdelijke oudedagslijfrente Vanaf 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan op de AOW-ingangsleeftijd. Nu mag dat nog vanaf 65 jaar met een minimale duur van 5 jaar. U mag het totale saldo in uw tijdelijke lijfrentepot op 31 december 2013 geheel hiervoor gebruiken. Maak naast de jaarruimte ook gebruik van de reserveringsruimte om nog maximaal premie te storten op uw tijdelijke lijfrentepolis. U heeft dan wellicht op 31 december 2013 toch nog een aardige lijfrentepot die u vanaf uw 65ste tot uw 70ste kunt laten uitkeren, ook als u pas op 67-jarige leeftijd (of nog later) AOW ontvangt. Lees verder Geen Reacties

Dek risico af dat koper niet aan 90%-eis voldoet na optie belaste levering

Verklaring belast gebruik door koper onroerende zaak U kunt als verkoper en/of koper in verband met de aftrek van voorbelasting belang hebben bij een optie belaste levering van een onroerende zaak. U hoeft daarvoor voorafgaand aan de levering geen gezamenlijk verzoek meer in te dienen bij de bevoegde inspecteur van de verkoper. Voorwaarde is wel dat voor de levering van de onroerende zaak een notariële akte van levering is opgemaakt, waaruit blijkt dat voor belaste levering is gekozen. De koper moet wel binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin het pand is geleverd, aan de verkoper en de Belastingdienst een verklaring verstrekken. Daaruit moet blijken dat hij het pand in beide jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) of meer voor belaste prestaties heeft gebruikt. Beslissing Europese rechter Sinds 10 oktober jl. draait u als verkoper zelf op voor de herzienings-BTW die u verschuldigde wordt als de koper niet aan de 90%-vereiste blijkt te hebben voldaan. Waarom vanaf 10 oktober 2013? Dat is de datum waarop de Europese rechter besliste dat naheffing van de herzienings-BTW van de verkoper bij de koper, niet meer is toegestaan. Lees verder Geen Reacties

Denk aan tijdig op naam stellen eigenwoningschuld in 2013 bij echtscheiding in 2012

Bovendien moet de (ver)koopprijs in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Zorg dat u nog dit jaar naar de notaris gaat om de overschrijving van de eigenwoningschuld te regelen. Let op Naast een echtscheidingsconvenant kan ‘ onder voorwaarden ‘ ook een getekend bemiddelingsverslag van een mediator voldoende zijn om te kwalificeren voor het overgangsrecht. Lees verder Geen Reacties

Toch nog over van het private naar het publieke bestel?

Een bijkomend voordeel hierbij is (anders dan bij reguliere aanvragen bij de Belastingdienst tot beëindiging van het eigenrisicodragen) dat de Belastingdienst (en het UWV) niet zullen stellen dat u ten minste 3 jaren geen eigenrisicodrager meer kunt worden.

Let op:

Zegt u de private polis eigenrisicodragen bij uw verzekeraar op, controleer dan vooraf in de polisvoorwaarden en bij de verzekeraar of bestaande lasten onder de oude polis gedekt blijven. Vooral bij tussentijdse opzegging van de polis en terugkeer naar het publieke bestel is dit niet altijd het geval. De terugkeer naar het publieke bestel zorgt daardoor bij bestaande ziekterisico’s soms voor ongewenste financiële verrassingen.

Lees verder Geen Reacties

Klik hier voor een kennismaking