Auteur Archief

Doorsparen of uw levenslooptegoed met belastingkorting opnemen in 2013?

Of u kunt kiezen tussen doorsparen tot en met 2021 of opname in één keer in 2013 hangt af van het saldo van uw levenslooptegoed op 31 december 2011. Alleen als dat saldo toen € 3.000 of meer bedroeg, heeft u in 2013 een keuze. Had u toen een tegoed van minder dan € 3.000 dan kunt u niet doorsparen. Als het goed is, heeft uw werkgever uw levenslooptegoed uiterlijk voor 1 april 2013 aan u uitbetaald. Daarbij is het saldo per 31 december 2011 voor 80% belast en het meerdere boven dat saldo (inclusief rente) voor 100%.

Opname ineens

Bij opname ineens van het tegoed kan het voorkomen dat u in een hoger marginaal tarief terechtkomt. Wellicht is het gespreid opnemen van het tegoed in die situatie voordeliger.

De opname van uw levenslooptegoed is in de meeste gevallen loon uit tegenwoordige arbeid. Uw (ex-)werkgever houdt hierop de door u verschuldigde loonbelasting/ premie volksverzekeringen in. De (ex-)werkgever betaalt over de opname de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw. Dit laatste geldt overigens niet voor de directeur- grootaandeelhouder (DGA), die werknemer is van zijn eigen BV. Alleen als uw (ex-)werkgever niet meer bestaat, betaalt de bank u uw levenslooptegoed uit onder inhouding van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen. Was u op 1 januari 2013 61 jaar of ouder en neemt u uw levenslooptegoed dit jaar op? In dat geval is de opname loon uit vroegere arbeid, waarop de lagere tarieven van de groene tabel van toepassing zijn. Uw (ex-)werkgever hoeft dan over de opname geen premies werknemersverzekeringen te betalen.

Andere gevolgen bij opname ineens

Opname ineens van het totale tegoed heeft naast gevolgen voor de belastingheffing in het jaar van opname ook effect op andere heffingen en tegemoetkomingen. U kunt daarbij denken aan:

  • de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Opname van het gehele levenslooptegoed heeft tot gevolg dat de grondslag (maximaal € 50.853) voor de Zvw wordt verhoogd;
  • uw recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag). Opname ineens verhoogt uw toetsingsinkomen. Dat heeft een lagere toeslag tot gevolg;
  • de premiegrondslag voor de jaar- en reserveringsruimte wordt door de opname ook verhoogd. Dat betekent een mogelijkheid om een extra storting te doen in bijvoorbeeld een lijfrentebankspaarproduct.

Conclusie

De keuze voor het ineens opnemen van het gehele tegoed wordt dus bepaald door een aantal factoren, waaronder de belastingheffing in 2013. Het hangt van uw specifieke situatie af, welke factoren doorslaggevend zijn voor de keuze die u moet maken.

Lees verder Geen Reacties

Maak nog gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Een andere voorwaarde om in 2013 maximaal 50% op uw investering te kunnen afschrijven, is dat er een reële verwachting bestaat dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling. 

Lees verder Geen Reacties

Tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000

Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van een deel van uw hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken hebben inmiddels aangegeven de boeterente niet te berekenen als u van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaakt. Maar er zijn ook banken die daartoe (nog) niet bereid zijn. Bovendien komen sommige banken u alleen tegemoet voor zover uw woning ‘onder water’ staat. Is dat niet het geval dan krijgt u wel boeterente in rekening gebracht voor zover u meer aflost dan de jaarlijks toegestane aflossing.

 

Let op

Een aflossing op uw hypotheek betekent dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek bij een latere verhuizing mogelijk wordt beperkt door de werking van de bijleenregeling.

Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3. Als u in een AWBZ-instelling verblijft, dan heeft de schenking als bijkomend voordeel dat de eigenbijdrage AWBZ daardoor vermindert.  

Lees verder Geen Reacties

Klik hier voor een kennismaking